ENJOB en jouw privacy

 
Deze privacyverklaring geldt voor alle gegevensverzamelingen en andere gegevensverwerking van ENJOB Group. Waar in deze privacyverklaring de naam ENJOB (of “wij”, “ons” of “onze”) wordt gebruikt, wordt verwezen naar ENJOB Group en gelden dezelfde passages ook voor de aan ENJOB Group gelieerde vennootschappen ENJOB Personeelsdiensten B.V., Beasy B.V. en TCS B.V.
 
Als jij ingeschreven staat bij ons dan gebruiken wij jou persoonsgegevens. Dit zijn gegevens, zoals je naam, adres en telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook gegevens over het arbeidsverleden, loonstroken en ID-gegevens.
 
Als wij  persoonsgegevens van je vragen, krijgen of deze van andere organisaties ontvangen, dan beschermen wij jouw privacy zorgvuldig. Dit doen we omdat wij dit vanzelfsprekend vinden, maar ook omdat dit moet volgens de privacywetgeving.
 
 1. Waarom gebruiken wij jouw privacygegevens?
 2. Wanneer verzamelen wij jouw gegevens?
 3. Welke gegevens verzamelen wij?
 4. Hoe beschermen wij jouw gegevens?
 5. Het doel van ENJOB Group.
 6. Met wie delen wij persoonsgegevens?
 7. Partners en derden
 8. Gebruik CV 
 9. Bewaartermijnen
 10. Privacyverzoeken
 11. Beveiliging 
 12. Vragen, opmerkingen, klachten 
 13. Cookies 
 
Waarom gebruiken wij jouw privacygegevens en wat doen we ermee?
Voor het vinden van werk bemiddelen wij tussen jou en een potentiele werkgever. Deze wil weten wie hij op gesprek krijgt, wat jouw werkervaring is en waarom je een geschikte kandidaat bent. Hiervoor stellen wij samen met jou een cv op die wij bewaren en gebruiken. Zonder jouw persoonsgegevens kunnen wij die dienstverlening niet bieden.
 
Onze dienstverlening bestaat uit bemiddeling, uitzenden, detacheren, payroll, werving & selectie, salarisadministratie en personeelsmanagement.
 
 
Wanneer verzamelen wij jouw gegevens?
Wij verzamelen jou gegevens vanaf het moment dat jij deze achterlaat op onze website, als je door onze medewerkers wordt benaderd en je wordt ingeschreven, of op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
 
Ook kunnen wij gegevens van jou verzamelen als je deze geplaatst hebt op een locatie voor publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat jij geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dit geval zullen wij jou benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacybeleid. Wij mogen met jou toestemming deze gegevens dan 1 jaar bewaren.
 
Deze gegevens leggen wij vast in ons CRM-systeem die beveiligd is met toegang voor alleen de bevoegde werknemers.
 
Als jij ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.
 
 
Welke gegevens verzamelen wij?
Om het mogelijk te maken om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren is het noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken. Het verwerken van jou persoonsgegevens en aanvullende gegevens zijn wenselijk om deze dienstverlening beter af te stemmen op jou wensen en kwaliteiten om te voldoen aan specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. 
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt: 
 
“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”. 
 
 
Voor het opstellen van een cv en voor het bemiddelen van mogelijk werk verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • naam;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum en plaats;
 • nationaliteit;
 • leeftijd;
 • geslacht;
 • curriculum vitae;
 • informatie over opleiding(en);
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • eventueel referenties en/of getuigschriften.
 
Daarnaast verwerken we de informatie over welk het werk dat je hebt gedaan en wanneer je dit werk hebt uitgevoerd.
 
Voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 
 • naam;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum en plaats;
 • nationaliteit;
 • leeftijd;
 • geslacht;
 • curriculum vitae;
 • informatie over opleiding(en);
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • eventueel referenties en/of getuigschriften;
 • nummer van ID-kaart of paspoort;
 • de vervaldatum van dit document;
 • eventueel werkvergunning;
 • BSN;
 • Bankrekeningnummer en
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 
Daarnaast verwerken we de informatie die wij wettelijk verplicht zijn bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst.
 
Wij leggen alleen bijzonder persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, voorzover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met bijzondere persoonsgegevens bedoelen wij:
 
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt;
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken;
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;
 • Genetische gegevens;
 • Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon. 
 
Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens. De hebt onder de privacyrechten het recht op rectificatie. Hiermee kun je aangeven welke gegevens je wil corrigeren.
 
 
Hoe beschermen wij jouw gegevens?
Wij beschermen jou gegevens zorgvuldig: we hebben duidelijke afspraken over welke werknemer bepaalde gegevens mogen inzien. Daarnaast beveiligen wij onze systemen goed tegen mogelijke indringers buitenaf. Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming die erop toeziet dat we ons houden aan de privacywetgeving.
 
 
Het doel van ENJOB Group.
ENJOB richt zich op het bemiddelen van personen bij het vinden van werk. Uit deze bemiddeling kan een arbeidsovereenkomst ontstaan. In het algemeen verzamelen en verwerken wij jouw gegevens via de website of via eigen toevoeging met voorafgaande toestemming van de betrokkene voor de uitvoering van onze dienstverlening. 
 
Met het oog op het bovenstaande bestaat onze dienstverlening uit bemiddeling, uitzenden, detacheren, payroll, werving & selectie, salarisadministratie en personeelsmanagement.
 
Voor deze dienstverlening hebben wij specifiek informatie nodig om:
 
 • Jou aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten. Dit geschiedt door onze medewerkers of geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert); 
 • Jou te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn.
 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven) en eventueel andere bronnen. 
 • Een bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren; 
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • Voor het bevorderen van assessments, opleiding of andere testen om te beoordelen of jij kwalificeert;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie en bedrijfsveiligheid;
 • Voor naleving van wet- en regelgeving als we een bemiddelingsrelatie met jou zijn aangegaan.
 
 
Met wie delen wij persoonsgegevens?
Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan andere ENJOB entiteiten, opdrachtgevers van ENBJOB, onderaannemers die namens de verwerkingsverantwoordelijke diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. 
 
In alle overige gevallen waarin wij verplicht zijn volgens de wetgeving om persoonsgegevens te delen zullen wij hier gehoor aan geven, bijvoorbeeld bij een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis.
 
Het verstrekken van deze persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van een overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Het doel van ENJOB Group.
 
 
Partners en derden
ENJOB Group kan niet garanderen dat partners of derden die jouw gegevens ontvangen zich ook houden aan de privacywetgeving. ENJOB Group is daarvoor niet verantwoordelijk.
 
Van deze partners of derden verwerken wij de namen, contactgegevens en functies van deze contactpersonen.
 
 
Gebruik CV 
Om voor werkzoekende werk te vinden, is het invoeren en opstellen van een cv met persoonlijke gegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden dan vergeleken met de functie-eisen voor bepaalde vacatures. Op basis van de door jou ingevulde gegevens wordt zo goed mogelijk gezocht naar een passende vacature.
 
 
Bewaartermijnen
Wij hanteren de bewaartermijnen die afhankelijk zijn van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en de categorie waaronder de persoonsgegevens vallen.
 
 
Privacyverzoeken
Recht op inzage en/of rectificatie van jouw gegevens 
Als jij jouw persoonsgegevens wilt inzien en/of wijzigingen dan kan je contact opnemen met jouw contactpersoon bij ENJOB of via het algemeen telefoonnummer. 
Om gebruik te maken van deze dienst moet jij jezelf legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs. 
 
Recht op verwijderen van jouw gegevens 
Voor definitief verwijderden van jouw gegevens binnen ENJOB kan je contact opnemen met jouw contactpersoon bij ENJOB of via het algemeen telefoonnummer. 
Om gebruik te maken van deze dienst moet jij jezelf legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.
 
Recht op dataportabiliteit van jouw gegevens 
Wil jij jouw gegevens overdragen aan een andere organisatie dan kunt je contact opnemen met jouw contactpersoon of via het algemeen telefoonnummer. ENJOB zal dan jouw gegevens verzamelen en deze middels een beveiligde e-mail aan jou overdragen. Om gebruik te maken van deze dienst moet jij jezelf legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs. 
 
 
Beveiliging 
ENJOB doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig verwerkingen. ENJOB draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door jou verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. 
 
Indien ENJOB als verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van verwerkers dan zal ENJOB vooraf aan de verwerking een verwerkingsovereenkomst met deze partij opstellen. Hierbij zullen tenminste dezelfde of zwaardere beveiligingsmaatregelen gelden als dat deze gegevens binnen ENJOB verwerkt zouden worden. 
 
 
Vragen, opmerkingen, klachten 
Heb je een vraag, opmerking of klacht over de manier waarop ENJOB met jouw persoonsgegevens is omgegaan? Dan kan je deze indienen bij dpo@enjob.nl. Ook kun je een melding maken bij de Autoriteit persoonsgegevens.
 
Je kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via: dpo@enjob.nl
 
 
Cookies 
ENJOB maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. ENJOB zal nooit gegevens verkregen uit cookies delen met derden. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. 
De cookies slaan geen tot een persoon herleidbare gegevens op. 
 

 

© 2013 ENJOB Personeelsdiensten BV | Telefoon: 077-7630 405 | Kvk-nummer 58265007 | RSIN/Fi-nummer 852952697 | Privacyverklaring